جلسه هماهنگی با نمایندگان محترم بانک مرکزی
17 بهمن 1401
جلسه هماهنگی با نمایندگان محترم بانک مرکزیجلسه هماهنگی با نمایندگان محترم بانک مرکزی


در راستای برگزاری سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌­ها و مؤسسات اعتباری، جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان محترم ادارات مختلف بانک مرکزی در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران تشکیل شد.