برگزاری سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب به صورت حضوری
10 بهمن 1401
برگزاری سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب به صورت حضوری

سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

به صورت حضوری برگزار می­‌گردد.


با توجه به تصمیم اتخاذ شده توسط اعضای کمیته علمی و اجرایی سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌­ها و مؤسسات اعتباری، مقرر گردید گردهمایی به صورت حضوری برگزار گردد.